Všeobecné nájemní podmínky mezi společností Best Shine s.r.o. (dále jen pronajímatel) a Vámi (dále jen nájemce) platné od 01.01.2021:

1.Předmět smlouvy:

Uzavřením nájemní smlouvy má nájemce nárok na užívání obytného přívěsu uvedeného ve smlouvě. Pronajímatel má zejména nárok na nájemné a další poplatky uvedené ve smlouvě. 

Při přebíraní obytného přívěsu je pronajímatel společně s nájemcem povinen vyplnit předávací protokol, který musí byt podepsán oběma smluvními stranami. Při vrácení obytného přívěsu tento předávací protokol slouží k určení poškození a ztrát způsobených během doby nájmu.

2.Minimální věk řidiče, řidičský průkaz:

Řidiči musí být nejméně 21 let a musí být držitelem příslušného a platného řidičského průkazu nejméně 1 rok. Nájemce je povinen zajistit, aby všichni řidiči půjčeného obytného přívěsu splnili výše zmíněné požadavky. Předložení řidičského průkazu řidiče a/nebo nájemce je podmínkou pro vydání obytného přívěsu při zapůjčení. Dojde-li ke zdržení zapůjčení z důvodu nepředloženého řidičského průkazu, nese náklady nájemce. Nepředloží-li nájemce řidičský průkaz v přiměřené lhůtě po původně ujednaném termínu předání, má pronajímatel nárok na odstoupení od smlouvy. V tomto případě má pronajímatel právo uplatnit storno poplatky uvedené v odstavci 6.

3.Nájemné a kauce:

Výše nájemného se řídí dle aktuálního ceníku zveřejněného na stránkách www.bestkaravany.cz.  Veškeré dálniční poplatky, náklady za kempy, náklady za trajekty, pokuty, či jiné náklady spojené s cestováním nájemce nese nájemce. Pronajímatel má nárok tyto náklady a zejména pokuty za přestupky a náklady s tím spojené zpětně nájemci vyfakturovat nebo strhnout z účtu. Při každém zapůjčení se platí servisní poplatek dle aktuálního ceníku. Tento poplatek mimo jiné zahrnuje odborné předání obytného přívěsu, PB láhev 11 kg, chemii do WC, toaletní papír (1 role), kuchyňské vybavení, povlečení a čisté ručníky.

Nájemce je při podpisu smlouvy povinen složit vratnou kauci ve výši 10.000 Kč. Dojde-li ke zdržení zapůjčení z důvodu nezaplacení výše zmíněné kauce, nese náklady nájemce. Nezaplatí-li nájemce kauci v přiměřené lhůtě po původně ujednaném termínu předání, má pronajímatel nárok na odstoupení od smlouvy. V tomto případě má pronajímatel právo uplatnit storno poplatky uvedené v odstavci 6. 

Při vrácení obytného přívěsu v řádném termínu a v řádném stavu má nájemce nárok na vrácení kauce v plné výši. Veškeré náklady nad rámec smlouvy jako náklady za čištění obytného přívěsu při nadměrném znečištění, vyprázdnění toalety, ztráty vybavení a způsobené škody budou odečteny od kauce. Pronajímatel může vzniklé škody odečíst nebo vyfakturovat na základě rozpočtu autorizovaného servisu.

4.Pojištění:

Obytný přívěs je zákonně havarijně pojištěn. Toto pojištění se vztahuje i na škody způsobené třetím stranám a to do výše 70.000.000 Kč. V případě pojistné události se nájemce podílí na spoluúčasti ve výši 10% (nejméně však 10.000 Kč)

5.Rezervace a platební podmínky:

Rezervace je až po písemném potvrzení pronajímatele závazná. Po potvrzení rezervace je nájemce do 5ti pracovních dnů povinen zaplatit zálohu ve výši 30% z celkové částky na účet pronajímatele 800400889/5500. Nedojde-li k uhrazení zálohy v řádném termínu, může pronajímatel rezervaci bez udání důvodu zrušit. V tomto případě má pronajímatel právo uplatnit storno poplatky uvedené v odstavci 6. Zbylou částku je nájemce povinen uhradit nejpozději den před zahájením nájmu na účet pronajímatele nebo po dohodě s pronajímatelem při podpisu smlouvy v hotovosti. Nezaplatí-li nájemce doplatek v přiměřené lhůtě po původně ujednaném termínu předání, má pronajímatel nárok na odstoupení od smlouvy. V tomto případě má pronajímatel právo uplatnit storno poplatky uvedené v odstavci 6.

6.Odstoupení a náhradní termín:

Možnosti storna v době pandemie:

Nájemce má právo odstoupit od smlouvy nejpozději 3 dny před zahájením nájmu a to v případě, že mu vládní opatření zamezí ve výkonu dovolené a to tak, že nebude možné zarezervovat a/nebo navštívit žádný oficiální kemp v České Republice (za oficiální kemp se považuje kemp uvedený na stránkách www.dokempu.cz). 

Možnosti storna bez pandemie:

Nájemce má za následujících podmínek právo od smlouvy odstoupit:

při odstoupení 100 a více dní před zahájením nájmu 10% z nájemného

při odstoupení 99 až 60 dní před zahájením nájmu 20% z nájemného

Při odstoupení 59 až 30 dní před zahájením nájmu 30% z nájemného

Při odstoupení 29 až 15 dní před zahájením nájmu 40% z nájemného

Při odstoupení 14 až 0 dní před zahájením nájmu 80% z nájemného

Termín je možné bezplatně změnit pouze v případě, kdy to umožňují volné kapacity pronajímatele. Nájemce nemá automaticky nárok na náhradní termín. Pronajímatel má v případě dohody na náhradním termínu nárok na zadržení zálohy z původně smýšleného termínu.

7.Vyzvednutí a vrácení přívěsu

Obytný přívěs je nutné vyzvednout a vrátit ve sjednanou dobu (včetně času) v sídle společnosti v Hradčanech 424, 47124 Ralsko. Při vyzvednutí je nutné předložit řidičský průkaz a občanský průkaz nebo pas (kopie není dostačující). Nájemce je společně s pronajímatelem při vyzvednutí a při vrácení povinen provézt kontrolu stavu obytného přívěsu a jeho příslušenství a evidovat znečištění a/nebo škody a/nebo ztráty do předávacího protokolu.

Před zapůjčením bude každý nájemce zaškolen pronajímatelem. Nájemce je povinen vrátit obytný přívěs vyčištěný.

Při předčasném vrácení obytného přívěsu nájemce nemá nárok na vrácení nájemného ani jiných poplatků, nebude-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pronajímatel má právo požadovat předčasné vrácení obytného přívěsu. Toto právo platí pouze má-li k tomu pronajímatel důležité důvody.

Prodloužení doby nájmu je možné výhradně po předešlém písemném souhlasu pronajímatele a za cenu uvedenou v aktuálním ceníku.

Pokud nájemce přívěs nevrátí v dohodnutý termín, bude nájemci účtován poplatek ve výši 3.000 Kč za každý započatý den. Pokud nájemce nebude reagovat na výzvu pronajímatele nebo bude nedostupný, podá pronajímatel trestní oznámení na nájemce u policie České Republiky.

8.Náhradní vozidlo:

Nájemce nemá nárok na náhradní obytný přívěs, pokud pronajímatel není schopný dostát povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a to z důvodů jenž pronajímatel nezavinil nebo nemohl předvídat (vyšší moc, např. krádež přívěsu, zničení povodní, nehoda).

Pokud se obytný přívěs stane nepojízdným během trvání nájemní smlouvy, musí nájemce o tomto neprodleně informovat pronajímatele. Pokud jsou náklady na uvedení do provozu nižší než 4.000 Kč respektive 150 € (drobná oprava), může nájemce nechat provézt opravu bez informování pronajímatele. Pronajímatel nájemci při vrácení obytného přívěsu vrátí částku za drobnou opravu jen na základě daňově uznatelné faktury. V případě náhlých závad, které nebyly zaviněny nájemcem (např. defekt vodního čerpadla, defekt ložiska kola, defekt topení apod.) je nájemce oprávněn závadu opravit, pokud jsou náklady nižší než 4.000 Kč. Překračují-li náklady tuto částku, je možné nechat závadu opravit pouze po výslovném písemném souhlasu pronajímatele. Není-li možné opravu vykonat (např. nedostupnost dílu nebo servisu), nemá nájemce automatický nárok na ponížení nebo vrácení nájemného.  

Pokud se obytný přívěs stane nepojízdným nebo neobyvatelným z důvodu zavinění pronajímatele a nejedná-li se o pojistnou událost, hradí veškeré náklady s uvedením do původního stavu nájemce. Nájemce v tomto případě hradí i náklady za odtažení přívěsu do sídla společnosti Best Shine s.r.o.

9.Povinnosti nájemce:

Nájemce je povinen předat pronajímateli informaci o veškerých řidičích táhnoucích obytný přívěs včetně kopie jejich občanských a řidičských průkazů. Nájemce se zároveň musí přesvědčit, že je řidič způsobilý k řízení a má veškeré platné doklady, které nepodléhají žádnému zákazu řízení. Nájemce je povinen řidiče upozornit na obsah nájemní smlouvy.

Nájemce je povinen zacházet s obytným přívěsem šetrně, odpovídajíc určení přívěsu. Při odstavení přívěsu je nájemce povinen přívěs uzamknout prostředky poskytnuté pronajímatelem.

Nájemce je před začátkem nájemní smlouvy povinen informovat pronajímatele o zvířatech, které budou v obytném přívěsu pobývat. Za nadměrné znečištění zvířetem (zejména je-li zvíře cítit, a/ nebo zanechá srst a/nebo poškození) je pronajímatel oprávněn účtovat náklady za vyčištění nájemci.

S vozidlem nesmí: překročit maximální celkovou hmotnost, jezdit do terénu, transportovat uvnitř jízdní kola, zapalovat svíčky nebo jiný otevřený oheň uvnitř  nebo v bezprostřední blízkosti karavanu (krom spotřebičů na plyn), kouřit uvnitř karavanu, vrtat, šroubovat, polepovat nebo jakkoli upravovat zapůjčené vozidlo.

Dále nájemce nesmí vyjet s vozidlem mimo Evropu a dále s vozidlem nesmí do válečných oblastí a do Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Moldavska, Turecka, Islandu, Kanárských ostrovů a na Madeiru.

Nájemce nesmí obytný přívěs používat pro podnikatelskou činnost za účelem zisku - zejména nesmí přívěs půjčovat dalším subjektům. Porušení tohoto bodu bude pokutováno částkou 50.000 Kč.

10. V případě nehody

Nájemce/řidič musí vždy v případě nehody, požáru, srážky se zvěří nebo podobných škod neprodleně zavolat policii a informovat pronajímatele. Nájemce/řidič se nesmí vzdálit od místa nehody do doby, než dopodrobna objasní dění policii. Pokud policie odmítne svou účast, je nájemce povinen toto pronajímateli dokázat. Po nehodě je nájemce povinen bezprostředně sepsat protokol o nehodě a vyplnit veškeré účastníky a svědky nehody včetně jména, místa bydliště a telefonního kontaktu.

11. Ručení pronajímatele

Pronajímatel ručí za všechny škody, které jsou kryté havarijním pojištěním přívěsného vozidla.

12. Ručení nájemce

Nájemce ručí do výše spoluúčasti pojištění obytného přívěsu. V případě úmyslného poškození ručí nájemce v plné výši. Stejně tak nájemce ručí v plné výši za škody při hrubém porušení povinností, nebo předpisů daných zákonem.

Nájemce hradí veškeré pokuty, které vznikly v období, ve kterém měl obytný přívěs zapůjčený.

13. Všeobecné podmínky

Pokud podepisující osoba není ve smlouvě vysloveně uvedena jako zástupce nájemce, ručí podepisující osoba, firma nebo organizace veškerým svým majetkem. Nájemce je oprávněn ke splnění svých závazků použít třetí stranu (např. banku)

14. Ochrana osobních údajů

Pronajímatel se zavazuje k uchování osobních dat po dobu deseti let zejména za účelem dohledatelnosti zodpovědných osob při spáchání přestupku nebo trestného činu. Osobní data neposkytuje třetím stranám krom státních institucí, které mají právo na vyžádání údajů (zejména policii). Po deseti letech budou osobní data nájemce, zástupců a řidičů vymazána.

Pronajímatel má právo použít a poskytnout složkám české i mezinárodní policie data z GPS systému obytného přívěsu výhradně k odhalení trestného činu. Podpisem nájemní smlouvy nájemce souhlasí s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

 

Kontakt

Tel: 777 673 567  

Email: bestkaravany@email.cz